پرینت
بازدید: ۴٢١٧

پارت پنجم مراحل ساخت ساختمان،صفر تا کلید

فصل ششم:

مراحل نازک کاری ساختمان :

قیر و گونی:
اگر خاكهای مجاور دیوارهای زیرزمین مرطوب باشد روی ماسه سیمان را سه قشر قیر و گونی می كشند. در این محل بیشتر از قیر 70×60 استفاده می نمایند. در موقع قیر و گونی كردن باید دقت شود كه به هیچ وجه منفذ یا سوراخی خالی نموده ودر همه لایه ها قیر، كلیه سطح را بپوشاند وبهتر است در همین مرحله قیر و گونی تا روی كرسی چینی دیوار زیرزمین یكسره پیدا كند در كلیه مراحل باید به وسیله قیر كلیه سطح دیوار پوشانیده شده  باشد اگر خاك اطراف زیاد مرطوب نباشد یك لایه قیر و گونی كافی است (دو قشر و یك لایه گونی) 

 

 

لایه های مختلف دیوار اتاقها :

 1- دیوار سازی (آجر كاری با آجر سفالی و ملات ماسه سیمان)  2- شمشه گیری   3- گچ و خاك   4- سفید كار كشته كشی   5- سنگ قرنیز

شمشه گیری:

پس از دیوار چینی با توجه اینكه دیوارهای خالی را به صورت سفالی (آجر چینی با آجر سفالی بدون شمشه ملات )می چینند ودقت این نوع دیوار چینی از لحاظ شاقول بودن و تراز بودن زیاد است. به وسیله شمشه گیری دیوار را در سطح قرار می دهند و یا به اصطلاح  كارگری دیوار را در یك باد قرار میدهند وآن بدینگونه است كه ابتدا با چشم بلندترین نقطه دیوار را معین می كنند (البته در سطح نما )و با گچ و ماله نقطه صافی را در آن محل ایجاد می نمایند وبعد این نقطه را با شاقول به پایین منتقل كرده وسطحی كوچكی نیز هم باد آن با گچ و خاك پایین دیوار ایجاد می نمایند آنگاه در گوشه دیگر دیوار نقطه را انتخاب كرده و باز با گچ و خاك نقطه صافی را درآن  ایجاد  می نمایند. حال سه نقطه داریم كه طبق اصول هندسی در آن می توان سطحی ومرور داد و حال به وسیله ریسمان كه بین دو نقطه می كشند به فاصله یك متر و به یك متر زیر ریسمان نقاطی با گچ وخاك وماله ایجاد كرده به طوری كه كلیه این نقاط هم باد ریسمان باشد بعد به وسیله شاقول این نقاط را  به پایین دیوار منتقل می كنند آنگاه شمشه صافی را انتخاب كرده و به دو نقطه هم سطح و در امتداد یك شاقول متكی می نمایند و با گچ وخاك پشت آن را پر نموده و بدین وسیله روی دیوار خطی به پهنای، چند سانتیمتر و به طول دیوار ایجاد می نمایند واین عمل را هر یك متر و به یك متر ویا قدری كمتر تكرار می كنند.  به این كار شمشه گیری می گویند و آنگاه بین این خطوط را با گچ وخاك پر كرده و بدین وسیله گچ و خاك كردن اتاق را تكمیل می نمایند. در مورد سیمان كاری هم همین كار را انجام میدهند ولی به جای گچ وخاك از ملات ماسه سیمان استفاده می نمایند.

 

 

گچ وخاك: 

خاك رس را الك كرده وبا گچ مخلوط می نمایند.  نسبت این مخلوط در اصطلاح بنایی به قدرت گچ ویا زود گیری آن بستگی دارد. هر قدر گچ زود گیر تر باشد به خاك بیشتری نیاز دارد ومعمولاً نسبت تقریبی این مخلوط پنجاه در صد می باشد.  پس از مخلوط نمودن گچ وخاك، در ظرفهای كوچكی كه به آن استامبولی می گویند قدری آب ریخته و آنگاه این مخلوط را روی آب می پاشند تا بدینوسیله كلیه دانه های گچ در تماس با آب باشد آنگاه آن را مخلوط كرده تا به صورت خمیری یكنواخت در آید و بعد فاصله ی بین شمشه گیری را كه قبلا توضیح داده شده به وسیله آن پر می نمایند.  علت مصرف خاك در گچ وخاك این است كه هم ملات ارزانتر تمام  می شود وهم ملات دیر گیر تری بدست می دهد و پلاستیك تراز ملات گچ می باشد.

 

 

سفید كاری:

بعد از اتمام گچ و خاك و خشك شدن آن اقدام به سفید كاری می كنند.  به علت زودگیر بودن ملات  گچ آن را مانند گچ و خاك به مقدار كم در استامبولی می باشد.  در موقع ساختن ملات گچ باید پودر گچ را توی آبی كه در استامبولی می ریزند بپاشند تا تمام ذرات گچ در مجاورت آب قرار گرفته و تر بشود. آنگاه آن را با ماله روی كاه گل و یا گچ خاك می مالند به طوری كه سطح كاملا صاف و یكنواختی ایجاد شود.

 

 

كشته كشی:

به علت زود گیر بودن گچ نمی توان سطح آن را پرداختی وصاف نمود. بدین علت بعد از سفید كاری و قبل از آنكه ملات گچ خشك شود روی آن را یك ورقه كشته به ضخامت چند دهم میلیمتر می كشند و با ماله خوب پرداخت می كنند تا سطحی كاملا صاف و آماده نقاشی به دست آید.  كشته ملات گچی است كه دیگر سخت نمی شود (خشك شدن با سخت شدن اشتباه نشود)و آن را بدین طریق تهیه می نمایند كه ابتدا پودر گچ را از الك بسیار ریزی گذرانیده  و آنگاه آن  را مانند تهیه ملات گچ معمولی توی آب می پاشند و بوسیله هم زدن ملات با دست مانع سخت شدن آن می شوند و عمل همزدن آن تا 10 الی 15 دقیقه ادامه داده تا گچ حداكثر ازدیاد حجم خود را بدست آورد. این ملات كاملا یكنواخت بوده و هرگز سخت نمی گردد بلكه در اثر تبخیر سطحی خشك می شود. گچ ساختمانی به رنگ سفید بوده و روی آن را می توان نقاشی نمود. بوسیله گچ روی دیوار و سقف ساختمان گل وبته ونقشهای زیبای دیگری می سازند كه به این هنر به طور كلی گچ بری  می گویند.  

 

سنگ قرنیز:

با توجه به این كه گچ در مقابل رطوبت مقاوم نبو ده و به سرعت فاسد می شود، برای جلو گیری از رسیدن رطوبت به دیوار گچ كاری شده در موقع شستن كف،دور اطاقها را به ارتفاع 10سانتیمتر یك سنگ پلاك كار میگذارند كه به آن اصطلاح قرنیز میگویند. برای قرنیز میتوان از سنگهای مختلفی مانند سنگ تراورتن، باغ ابریشم و یا سنگ مرمر وغیره استفاده نمود. اگر در موقع كار گذاشتن این سنگ دقت شود كه هم سطح گچ دیوار نصب گردد بهتر است زیرا اگر جلوتر از گچ عقب تر از گچ كاری نصب شود ودر نتیجه گچ تیزی پیدا خواهد كرد كه در اثر مرور زمان لب پریده شده ومنظره زشتی پیدا خواهد نمود. بهتر است از زیبایی در محل برخورد سنگ قرنیز وگچ فرو رفتگی كوچكی كه با آن چفت می گویند در گچ ایجاد نمود. برای آنكه سنگ قرنیز هم باد گچ وخاك نصب شود باید اولًا دقت نمود كه گچ وخاك دیوارها به 10 ـ15 سانتیمتر ختم  گردد در ثانی در صورت لزوم باید چند سانتیمتر از دیوار را در محل برخورد با كف تراشید تا جای برای كلفتی سنگ قرنیز وملات پشت آن ایجاد گردد. كلفتی سنگ قرنیز معمولاً یك سانتیمتر است.

 

موزائیك:

در ایران موزائیک به قطعه سیمان گفته می شود كه به ابعاد 10×10 و20 ×20 و 25× 25و 30×و 40× 40و 50×50 یافت می شود و كف اطاقها را با آن فرش می كنند.  این قطعه را معمولاً در دو لایه آستر و رویه می ریزند و بعد آن را با دستگاه های مخصوص پرس می كنند و بعد چند روزی آن را در هوای آزاد گذاشته و آبپاشی می نمایند تا در مجاورت رطوبت سیمان سخت گشته و قابل استفاده شود. آستر موزائیك را كم سیمان تر و رویه آن را پر سیمان تر می گیرند. قسمت رویه گاهی ساده وگاهی نقش دار تهیه می شود.  انتخاب نوع موزائیک وطریقه نصب آن بر حسب كف پوش روی آن متفاوت می باشد.  چنانچه فرش موزائیک آخرین لایه كف سازی باشد موزائیک را از نوع مرغوبتر مینماید. اگر بخواهیم روی موزائیک را با موكت، پاركت و یا مصالح دیگر مفروش بنماییم از موزائیک ارزانتر و یا حتی كاشی ساده سیمانی استفاده مینماییم اگر كف پوش آخر پاركت باشد باید خطوط فرش موزائیک در امتداد یك دیگر واقع نشود مانند شكل، یاد آور می گردد كه اگر بخواهیم طبقه هم كف را با پاركت مفروش نماییم حتما در زیر فرش موزائیک باید از قشر قیر و گونی استفاده نماییم. 30

در محلهایی كه رفت وآمد زیادتر می باشد یا اگر بخواهیم سطح زیباتری به وجود بیاوریم برای فرش كردن اطاقها از سنگهای پلاك به ابعاد و رنگ و شكل های مختلف استفاده می نماییم.

 

سرویسها:

حمام- توالت- روشویی- آشپزخانه

قسمت های فوق كه از مهمترین مكانهای ساختمان است از لحاظ اجرای ساختمانی مخصوصاً در مورد قیر و گونی دارای یك نوع دیتیل می باشد فقط ممكن است ازلحاظ عمران (ابعاد محلها ) و یا تأسیسات و  نوع لوله كشی باهم متفاوت باشند. كف دیوارهای سرویسها دارای دیتلهای جداگانه می باشند لایه های كف سرویسها از پایین به بالا بعد از  بتن به شرح زیر است.

1- بتن سبك برای شیب بندی،  2- یك لا یه ماسه سیمان،  3-قیر و گونی ،  4-فرش

 

قیر و گونی سرویس ها:

قیر و گونی سرویسها بهتر است در دو مرحله انجام شود.  مرحله اول دیوارها، مرحله دوم كف نظر به اینكه معمولاً كاشی كاری سرویسها را قبل از فرش كف انجام می دهند چنانچه قیر و گونی كف نیز همزمان با قیر و گونی دیوارها انجام شود در موقع كاشی كاری و عبور و مرور كارگران از روی كف ناچار قیر و گونی آسیب دیده و سوراخ می شود و در نتیجه در موقع فرش كف دوباره این قیر و گونی با دو لایه گونی تجدید شود. برای جلوگیری از این دوباره كاری بهتر است ابتدا دیوارها را قیر و گونی نموده وحداكثر این قیر و گونی را تا 10 سانتیمتر روی كف ادامه دهیم وبعد از اجرای كاشی كاری و بلافاصله قبل از فرش كف نسبت به قیر و گونی كف اقدام نموده و فوراً فرش كف را شروع نماییم بهتر است قیر و گونی كف سرویسها در دو لایه گونی و سه لایه قیر انجام شود وبعد از اجراء حتماً به وسیله آب بستن در محل از غیر قابل نفوذ بودن آن مطمین شویم. اگر قیر و گونی كف را همان طوری كه در بالا اشاره شد بعد از كاشی كاری دیوار انجام می دهیم باید حتما قیر و گونی كف زیر قیر و گونی قبلی كه از دیوار روید كف آورده ایم قرار گیرد و باید حتما به وسیله قیر داغ این دو لایه به همدیگر بچسبد. در موقع قیر و گونی كف باید دقت شود تا حمل كفشور كاملا آب بندی شده ودر صورت امكان این قیر و گونی داخل لوله كفشور قرار گیرد كه در این صورت می باید لوله كفشور به اندازه كافی بزرگ می باشد تا هم قیر و گونی و هم كفشور را در خود جا دهد.

 

 

فرش كف :

چنانچه كف دارای شیب باشد یعنی اگر در كف سرویس كف شور كار گذاشته باشد محل سرویس را باید با كف پوشهایی كه ابعاد آن كوچكتر باشد فرش نماییم.  این ابعاد بستگی به بزرگی و كوچكی سرویس دارد زیرا با قطعات بزرگ مثلاً 30×30 نمی توان شیبهای لازم را در مكانهای كوچك اجراء نمود. ولی چنانچه كف سرویس دارای شیب نباشد می توان برای فرش آن از هر اندازه كف پوش استفاده نمود مانند سرامیك،موزائیک،سنگ،كاشیهای مخصوص كف،این نوع كاشیها باید اولاً  مقاوم بوده و در ثانی لیز نباشد.

لایه های دیوارهای سرویسها از خارج به داخل

1-دیوار   2-قشر ماسه سیمان زیر قیر و گونی    3-قیر و گونی    4-توری سیمی    5-كاشی لعابی و ملات آن

 

كاشی و ملات آن :

كاشی قطعهای است لعابی به ابعاد 10× 10یا 15×15 یا 20× 20و یادیگر ضخامت آن در حدود 6 میلیمتر الی یك سانتیمتر می باشد. كاشی بر حسب لعاب روی آن به رنگهای سفید و یا الوان به بازار می آید. كاشی ازدو لایه تشكیل شده است. لایه زیرین كاشی از جنس خاك رس می باشد كه پس از تعیین درصد نا خالصی های آن و اضافه نمودن مواد لازم آن را قالب گیری نموده و پس از خشك كردن آن را به كوره می برند. در این مرحله پختن قطعه كاملاً انجام نمی شود آن را به صورت نیم پخت از كوره خارج می نمایند به این قطعه اصطلاحاً پخت بیسكوییتی و یا بیسكوییت میگویند سپس لایه دوم را كه مواد زودگیری به نام لعاب است روی آن می باشند ودوباره آن را به كوره برده در این مرحله لعاب ذوب شده و كلیه رویه كاشی را می پو شاند وسطحی صاف صیقلی و غیر قابل نفوذ ایجاد می نماید. چنانچه لایه زیرین و رویی كاشی دارای ضرایب انبساط متفاوت باشد در اثر تغییر درجه حرارت روی لعاب كاشی تركهایی ایجاد می شود كه خیلی بد منظره و نازیباست.  لعابی كه روی كاشی می دهند انواع مختلف دارد مانند لعابهای نمكی یا لعابهای رنگی مانند سنگ آهن منگنزدار و یا اكسید آهن آبدار.  این مواد رنگی را بر روی سفال كاشی می پاشند بعد آن رادر كوره برده حرارت می دهند و لعاب به صورت قشر صیقلی شیشه در آمده و تمام سطح آجر را به طور یكنواخت می پو شاند.  صنعت كاشی از قدیم الایام در ایران متداول بوده و از دوران صفویه كاشی كارهای جالبی در اصفهان به یادگار مانده است.  برای نصب كاشی ابتدا زیر كاشی را در كف به وسیله گچ یا ماسه تراز می نمایند و بعد كاشی را به حال تراز وشاقول نصب نموده و موقتاً با قطعه ای از گل رس تعادل آن را حفظ می نمایند بعد دوغ آب پر از سیمانی با ماسه نرم ساخته و آهسته آهسته پشت آن را در دو یا سه مرحله پر می نمایند اگر یك مرحله پر نمایند اگر در یك مرحله پشت كاشی را با دوغاب سیمانی پر كنند ممكن است در اثر وزن دوغاب كاشی از جای خود كنده شده و یا شاقول و تراز بودن خارج شود پشت یك رج كاشی با دوغاب سیمان پر شد رج بعد را روی آن می گذراند و بعد از اتمام كار درزهای آن با ملاتی كه از لحاظ رنگ با كاشی هماهنگ باشد بند كشی می نمایند معمولاً از لحاظ زیبایی ارتفاع كاشی كاری را تا زیر سقف ادامه می دهند ولی حداقل ارتفاع كاشی در حمام ها به واسطه وجود دوش تا180 سانتیمتر و در آشپزخانه تا 150 سانتیمتر (چند رج بالاتر از ظرف شویی ) و در توالت ها تا 60 سانتیمتر و اگر در توالت دست شویی وجود داشته باشد ارتفاع كاشی در آن قسمت 90 سانتیمتر باید باشد.

 

 

سقف كاذب :

سقف كاذب سقفی است كه در زیر سقف اصلی ساختمان ساخته می شود و به سقف اصلی آویزان است.  سقف كاذب را به علل مختلف می سازند مثلاً در ساختمانهای بتنی كه ضخامت شاه تیرها ودالهای روی آن متفاوت است و این اختلاف ارتفاع از پایین بد منظره می باشد به وسیله ساختن سقف كاذب این نازیبای را می پوشانند و یا در محل ساختن خرپا كه به واسطه وجود دهانه های بزرگ ساخته می شود ضخامت خرپا را در فاصله سقف كاذب تا سقف اصلی گم میكنند. گاهی اوقات نیز برای سالنهای سخنرانی ویا سینما ویا تیاتر كه احتیاج به نور و صدای مخصوص دارند اقدام به ایجاد سقف كاذبی كه نور و یا پخش صدای مورد لزوم را تامین نماید می نمایند.

معمولاً از فاصله بین سقف كاذب و سقف اصلی كه ممكن است تا حدود 80 سانتیمتر هم باشد لوله های آب گرم وآب سرد یا شوفاژ و همچنین كانالهای حرارتی  یا لوله های فاضلاب آب را عبور می دهند.

 

 

نما:

رعایت نكات زیر نما سازی الزامی است :

نما باید با سطح زیر كار اتصال كافی داشته باشدتاهنگام بروز زلزله خطر جدا شدن و فروریختن آن وجود نداشته باشد.

نما باید قابلیت تحمل شرایط اقلیمی خاص هر منطقه را داشته باشد.

نما باید به گونه ای انتخاب واجرا شود كه بروز اشكالاتی در آن (مانند ترك خوردگی ) موجب آسیب دیدن سطح زیر كار بویژه اجزای سازه ای شود.

از اجرای نمادهای مجزا قبل از تكمیل سطح زیر كار پرهیز شود.

از به كار بردن قطعات سنگین در نما پرهیز شود.

 

 

عایقكاری رطوبتی:

اجرای عایقكاری در موارد زیر لازم است:  الف) بامهای تخت،شیبدار:قوسی وگنبدها  ب) اوانگاها وایوانها  ج) كفها(در تماس با زمین نمناك وكف سرویسها وآشپز خانه    د) شالوده ها (در تماس با زمین نمناك )   ه) دیوارها زیر زمین ودیوارهای در تماس با آب   و) سایر قسمتها از قبیل كف پنجره های در تماس با محیط اطراف، در پوش ودیوار جان پناه، دود كشها، بدنه وكف استخرها و منابع آب، نماهایی كه در معرض بوران قرار دارند.

هنگام اجرای عایقكاری با قیر و گونی قیر اندود انجام می شود باید موارد زیر را رعایت شود:

1- عایقكاری به هنگام بارندگی مجاز نیست.  2- عایقكاری بر روی سطوح مرطوب مجاز نیست. 3- عایقكاری جامد را تا هنگامی كه گرم و روانند باید مصرف كرد.  4 - دمای قیر های مورد مصرف نباید بیش از 177+ درجه سلسیوس باشد.  5- راه رفتن روی سطوح عایقكاری شده باید با احتیاط وبا استفاده با كفشهای بدون میخ انجام شود.  6- مصرف میخ برای محكم كردن لایه های عایقكاری مجاز نیست.  7- لایه های عایق باید از هر طرف 10 سانتیمتر همپوشانی داشته و به قیر مناسب كاملاً به هم چسبانده شوند در همپوشانی لایه ها باید لایه های رویی در سمتی قرار گیرند كه مطابق شیب بندی انجام شده آب از روی آنها به سمت لایه ریزی سرازیر گردد. 8- هنگامی كه عایقكاری در بیش از یك لایه انجام می شود، لایه های متوالی عایق باید عمود بر هم قرار گیرند.  9- سطوح عایقكاری شده باید پس از تكمیل لایه محافظی پوشانده شوند.  10- عایقكاری با عایقهای رطوبتی آماده، مطابق روشهای توصیه شده توسط سازندگان انجام شود، در هر حال باید به تأیید دستگاه نظارت برسد.  11- ایجاد زیر سازی مناسب برای انجام عایقكاری ضروری است.

 

بازشوها وتقویت كننده های اطراف آنها:

رعایت موارد زیر در مورد اندازه و محل بازشوها الزامی است:

- مجموع سطح بازشوها در هر دیوار باربر از  یك سوم سطح آن دیوار بیشتر نباشد.

- مجموع طول بازشوها در هر دیوار باربر از یك دوم  طول دیوار بیشتر نباشد.

- فاصله اولین بازشوها در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان (از انتهای دیوار)  كمتر از  ارتفاع بازشو به كمتر از 75 سانتیمتر نباشد، مگر آنكه در طرفین بازشو كلاف قائم (از كف تا سقف ) قرار داده شود.

- فاصله دو بازشو نباید از دو سوم  ارتفاع كوچكترین  بازشوی طرفین خود و همچنین از مجموع طول آن دو باز شو كمتر باشد.  در غیر این صورت جرز بین دو بازشو، جزئی از بازشو منظور می شود و نباید آن را به عنوان دیوار برابر به حساب آورد.

- نعل در گاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یكسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضافه جرز بین آنها و رعایت نكات بند 80-1-3-6-9 باشد.

- هیچ یك از ابعاد بازشوها از 2. 5 متر بیشتر نباشد.  در غیر اینصورت باید طرفین بازشو را با تعبیه كلافهای قائم كه به كلافهای افقی متصل می شوند، تقویت شود.

 

نعل درگاه :

برای نصب درگاهها رعایت شرایط زیر الزامی است:

 طول نشیمن  نعل درگاه بر روی دیوار در هر طرف باید حداقل 30 سانتیمتر باشد.

در صورت استفاده از كلافهای قائم در اطراف بازشوها، نعل در گاه باید به نحو مناسبی به آنها متصل شوند.

 عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد

 

گروه: VIPHOME

 

 

عرشه فولادی
عرشه فولادی
اجرای انواع سقفهای رایج از قبیل : (عرشه فولادی) تیرچه کرومیت کامپوزیت فروش و اجرای گلمیخ اجاره دستگاه استادولدر (جوش گلمیخ) و ژنراتور فروش دستگاه جوش گلمیخ (استادولدینگ) رولفرمینگ با گام 65 و 75 و فروش ورق گالوانیزه عرشه فولادی با تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و استانداردهای BSI , ASTM ...
طراحی وساخت خانه های پیش ساخته با سیستم LSF
طراحی وساخت خانه های پیش ساخته با سیستم LSF
:سیتم وساختار سازه ای وساختمانیL.S.F یک سیستم مدرن وکارآمد ساختمانی است که مبتنی بر دانش وتکنولوژی روز دنیا در راستای نیازهای انسان و جامعه امروز ما طراحی شده است.سنخیت ودوست دار محیط زیست-تامین آرامش،آسایش وامنیت ساکنین به جهت عایق بودن ساختمان در مقابل گرما وسرما-مقاومت بسیار بالا در برابر زل ...
شرکت بام گستر دیبا
شرکت بام گستر دیبا
شرکت بام گستر دیبا با اندوخته تجربیات خود در زمینه اجرای سقف عرشه فولادی با بیش از 2 میلیون متر مربع تجربه کاری و همچنین با پیشینه و شعارمشتری مداری آمادگی دارد خدمات شایسته ای در زمینه تولید و اجرای سقف عرشه فولادی در کلیه نقاط کشور ارائه دهد.و همچنین در زمینه تولید و پیمانکاری اسکلت فلزی اماده ...
شرکت اطمینان اوج دماوند
شرکت اطمینان اوج دماوند
شرکت اطمینان اوج دماوند نصب، فروش، سرویس و نگهداری انواع آسانسور هیدرولیک و کششی فروش کلیه قطعات آسانسور به صورت کلی و جزئی دارای پروانه مونتاژ از وزارت صنایع جهت اخذ استاندارد عضو اتاق بازرگانی تهران و عضو سندیکای آسانسور و پله برقی ایران با بیش از ده سال سابقه کار و نصب بیش از یکصد دستگاه آ ...
لامپ LED
لامپ LED
احتراما , افتخار دارد به استحضار برساند , این شرکت با توانمندی ارائه محصولات روشنایی گوناگون LED دارای استانداردهای معتبر بین المللی و ساخته شده از بهترین مواد و اجزا در زمینه روشنایی داخل ساختمان و فضای باز و هم چنین نورپردازی دکوراتیو جهت مراکز تجاری و ساختمانهای خاص با قابلیت مقاوم بودن د ...
فروش و تهاتر انواع مصالح جدید
فروش  و تهاتر انواع مصالح جدید
شرکت ساختمانی مهرسازه تامین کننده انواع مصالح نوین ساختمانی فروش عایق نانو رنگی و بی رنگ و سفید برای عایقکاری همه سطوح و مقاطع بصورت خرده و عمده سایت عایق های نانویی را بررسی بفرمایید: www.nanoisocover.com www.nanoisocover.persianblog.ir درب و پنجرهupvc تهاتر درب و پنجره upvc درب ضدسرقت ف ...
عایق رطوبتی حرارتی رنگی نانو 9801
عایق رطوبتی حرارتی رنگی نانو 9801
عایق های رطوبتی حرارتی رنگی نانوایزوکاور مناسب برای عایقکاری نما، عایقکاری نمای غربی و بارانگیر در شمال کشور، عایقکاری سقف شیبدار و شیروانی، عایقکاری روی ورق گالوانیزه،عایقکاری پشت بام های سیمانی و بتنی و ایزوگام شده، عایقکاری پشت بام های موزاییک شده، ترمیم عایق های قدیمی، مواد عایق درزگیر، ...
صندلی آمفی تئاتر روژان
صندلی آمفی تئاتر روژان
چوب طرح روژان توليدكننده انواع صندلي های سالنهاي سينما، آمفي تئاتر و همايش طراح، مشاور و مجري دكوراسيون و معماري داخلي ، این شرکت با تکیه بر توانایی تولید وکیفیت بالا و قیمت مناسب بازار فروش خود را به خارج از مرزهای ایران گسترش داده است. کلمات کلیدی: نمایشگاه ساختمان ، نمایشگاه مبلمان اداری ، دکورا ...
تولید کننده کفپوش تاتامی و گرانول
تولید کننده کفپوش تاتامی و گرانول
فومیکا تولید کننده انواع فوم کفپوش عایق حرارت، کفپوش عایق رطوبت، کفپوش عایق صوتی، و انواع کفپوش‌ ورزشی تاتامی و کفپوش گرانول پارکی ، با فوم عایق حرارت و انرژی ، با هزینه ای اندک در مخارج انرژی صرفه جویی قابل توجهی کنید، وفوم عایق رطوبت ، فوم عایق صوتی، و فوم سایلنت برای زیرسازی کف پارکت و انواع ک ...
سقف کاذب کناف
سقف کاذب کناف
امروزه استفاده از سقف و دیوار کناف در اکثر ساختمانها فراگیر شده و نقش مهمی در زیبایی های معماری و دکوراسیون داخلی دارد. برخی از مهمترین دلایل استفاده از سقف کناف کاهش مصرف انرژی و جلوگیری از انتقال حرارت و صدا در طبقات فوقانی، ایجاد فضای مناسب برای عبور تاسیسات، استفاده از نورپردازی مناسب و معمار ...
مرمت، عایق کاری آب‌بندی استخر روف گاردن و سطوح سنگ
مرمت، عایق کاری آب‌بندی استخر روف گاردن و سطوح سنگ
عایق کاری ایزولاسیون و آب بندی استخر ساختمان روف گاردن سرویس بهداشتی حمام سونا جکوزی پشت بام نمای ساختمان مرمت استخر و رفع ترک و نشت استخر لازم بذکر است در عایق و آب بندی ها از مواد و مایع آب بندی و ایزولاسیون که به صورت مایع عایق نانو است استفاده می شود و نیاز به تخریب نیست پخش و فر ...
آب بندی استخر
آب بندی استخر
آب بندی استخر آب بندی استخر با ماده مخصوص آب بندی این ماده بسیار قوی و موثر برای آب بندی استخر و پشت بام می باشد قابل استفاده بر روی سطوح سنگی ، سیمانی گچی و بتنی هرگونه آب بندی و عایق کاری ساختمان و استخر خود را به ما بسپارید انجام ایزولاسیون و عایقکاری در اسرع وقت ...
نمای hpl
نمای hpl
پوش کیش دفتر رسمی شرکت GENTAS ( ترکیه ) در ایران فروش ورق HPL با قیمتی بسیار مناسب و کیفیت بالا پوش کیش جهت فروش و عرضه محصولات hpl ( اچ پی ال ) از مراکز استانها نماینده فعال می پذیرد. اعطاء نمایندگی انحصاری به مراکز استانها بر اساس درخواست فوری رنگ و طرحهای در انبار آماده تحویل می باشد. ...
شرکت اکوآرک - طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال
شرکت اکوآرک - طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال
طراحی و اجرا نمالامل کرتین وال خدمات اجرا نما لامل کرتین والو برش کاری مونتاژلامل آلومینیومی پروفیل کرتین وال درپوش دار (فیس کپ ) و فریملس در کارخانه اختصاصی اکوآرک بر طبق نقشه های شاپ دراوینگ اکوآرک اجرای نمای لامل آلومینیومی کرتین وال فریم لس را با محاسبات دقیق وزن شیشه ، بار ناشی از سرعت و فشار ...
شرکت اکوآرک –طراحی اجرای نمای ورق آلومینیوم کامپوزیت
شرکت اکوآرک –طراحی  اجرای نمای ورق آلومینیوم کامپوزیت
طراحی و اجرای سیستم های نمای ساختمان با بیش از ده سال سابقه در زمینه اجرای نمای آلومینیوم کامپوزیت:   به روش هنگ Hang به روش فیکسFix     مزايای سيستم اجرای کامپوزيت به روش هنگ  آب بندی اين سيستم، به صورت مکانيکال و بدون نياز به لاستيک و چسب سيليکون می باشد.  از زيرسازی آلومينيومی جهت اجرای نما است ...
لوازم آشپزخانه مهسا
لوازم آشپزخانه مهسا
مهسا سادگی آشپزخانه ... ...
نماینده انحصاری شیرآلات زوکتیZUCCHETTI
نماینده انحصاری شیرآلات زوکتیZUCCHETTI
بازرگانی بهشتی وارد کننده شیرآلات زوکتی شیرآلات بهداشتی لوکس ZUCCHETTI ایتالیا کلکسیون طراحی مدرن وسوسه بر انگیز ولوکس ابر قدرت شیرآلات و کابین دوش در سراسر دنیا دوش های سقفی شیر سینک باران سقفی کابین دوش سونای بخار وان جکوزی ساخت کشور ایتالیا ZUCCHETTI 100%MADE IN ITALY instagram: ...
آببندی بتن
آببندی بتن
PIM† Type S عایق نفوذگر دائمی و محافظ ضد خوردگی بتن مایع نانو سیلیکاتی بر پایه آب و شفاف که با نفوذ خود تا حد اکثر 15 میلیمتر به لایه¬های زیرین سطوح مصالح باعث ایجاد خاصیت آببندی دائمی در آن می¬گردد . PIM† TypeS با کلیه سولفات¬ها ، CSH آزاد دربتن و شوره¬های موجود در بافت لایه¬هایی که ...
نمای مینرال
نمای مینرال
نمای مینرال ساختمان ...
ترمز پله-نوار ضد لغزش
ترمز پله-نوار ضد لغزش
ترمز پله ها  موادی ترکیبی( متشکل از 4 جزء) هستند با سطح زبر  که باعث جلوگیری از لیز خوردن افراد به هنگام تردد در راه پله ورمپ(سطح شیبدار) یا هر مکانی با کف لیز یا لغزنده می شوند.ترمز پله فیکس استپ قوی ترین نوع  از محصولات ضد لغزندگی  (استپ پله )در دنیا است که  برای پیشگیر ...
درب ضد سرقت ترکیه
درب ضد سرقت  ترکیه
شرکت ایسان درب تقدیم می کند درب ضد سرقت ترکیه 600 درب ضد سرقت چین 370 تا 420 درب اچ دی اف 58 درب ضد اب 120 درب پی وی سی با CNC 130 ...
تولید درب و پنجره -شرکت آریان آذرتجارت آرسین
 تولید درب و پنجره  -شرکت آریان آذرتجارت آرسین
شرکت آریان آذرتجارت آرسین در زمینه تولید درب و پنجره upvc، در حال فعالیت می‌باشد. سخنور 09149157616 areanazar_tejaratarseyan@yahoo.com ...
درب و کرکره اتوماتیک در تبریز
درب و کرکره اتوماتیک در تبریز
کرکره و درب اتوماتیک در تبریز  انتخاب دسته بندی آگهی دکوراسیون داخلی       تجهیزات آشپزخانه              اجاق گاز توکار              اجاق گاز مبله              خشک کن لباس              سینک ظرفشویی              فر آشپزخانه              ماشین ظرفشویی              ماشین لباسشویی              مایک ...
دریل‌ مگنت و مته های گردبر یوروبور هلند - نماینده انحصاری EUROBOOR
دریل‌ مگنت و مته های گردبر یوروبور هلند - نماینده انحصاری EUROBOOR
توضیحات : > آخرین تکنولوژی روز اروپا و ساخت کشور هلند با گارانتی و خدمات پس از فروش شرکت صائین آریا نماینده انحصاری یوروبور هلند. > امکان سوراخکاری قطر 100 میلیمتر در ضخامت 100 میلیمتر در یک مرحله و بدون نیاز به پیش مته. > افزایش سرعت و کیفیت سوراخکاری. > امکان سوراخکاری تیر ورق، باکس ...
گچ سیوا و گچ ساتن SIVA - SATEN
 گچ سیوا و گچ ساتن      SIVA - SATEN
گچ سیوا : محصولی است با افزودنی های خاص که بعنوان گچ زیر کار بر روی سطوح مختلف از قبیل آجر - بتن - سفال - بلوک سیمانی و غیره به روش دستی و به آسانی قابل اجرا است این محصول بدلیل دارا بودن افزودنی های خاص یک نوع گچ سبک با خصوصیات عایق حرارتی و صوتی است . همچنین دارای مقاومت بیشتری در برابر رطوبت ...
نماینده اصلی فروش سیستم های اعلام حریق ساینا در ایران
نماینده اصلی فروش سیستم های اعلام حریق ساینا در ایران
گروه مهندسی ساتراپ سیستم نگار نماینده رسمی فروش سیستم های اعلام حریق استاندارد ساینا در ایران دتکتور دود 24 ولت دتکتور حرارت 24 ولت دتکتور مولتی 24 ولت دتکتور 9 ولت مستقل دود دتکتور 12 ولت جهت استفاده در سیستم دزدگیر و اعلام حریق سنسور نشت یاب گاز شهری ساینا دارای استاندارد و رله خروجی جهت ...
دربهای اتوماتیک گُلدِن دُر
دربهای اتوماتیک گُلدِن دُر
گُلدِن دُر ،فروش و اجرا و تعمیرانواع دربهای اتوماتیک و رول آپ پخش لوازم کرکره به همکاران محترم انواع جکهای پارکینگی ، بازویی و ریلی رول آپ با تیغه های آلومینیم و گالوانیزه انواع راهبند ایرانی و خارجی ...
ساخت ویلا و ساختمان تمام صنعتی و فوق مدرن (سبک، مرغوم به صرفه و ا
ساخت ویلا و ساختمان تمام صنعتی و فوق مدرن (سبک، مرغوم به صرفه و ا
روش ساخت s&chels شیوه ای نوین برای ساخت ساختمانهای مسکونی،ساختمانهای اداری و ،ساختمانهای تجاری با بکار گیری از جدیدترین ،مصالح ساختمانی نوین، و ،جدیدترین شیوه های ساخت ساز مدرن، می باشد. قابلیت مانور فراوان در ،طراحی معماری و دکوراسیون، و همچنین به کار گیری ،مصالح سبک، و مدرن در ساخت یکی دیگر از م ...
لیست قیمت کپسول و جعبه آتش نشانی و اعلام حریق
لیست قیمت کپسول و جعبه آتش نشانی و اعلام حریق
فروش انواع کپسول آتش نشانی با علامت استاندارد با قیمت بسیار مناسب . قیمت کپسول های پودر و گاز به شرح زیر است : یک کیلوگرم : 30000 تومان دو کیلوگرم : 38000 تومان سه کیلوگرم : 41000 تومان چهار کیلوگرم: 47000 تومان شش کیلوگرم: 52000 تومان دوازده کیلوگرم: 76000 ...
فروش تاور کرین
فروش تاور کرین
فروش فوری یا معاوضه : تاور کرین پتن / 20 تنR3 اصل فرانسه ، 8520 با ماشین یا ملک یا مصالح ساختمانی قیمت پایه : 800.000.000 تومان ...
فروش دوربین مداربسته
فروش دوربین مداربسته
شرکت ایده پرداز پرارین با بهره گیری از توان متخصصان حوزه سیستم های نظارت تصویری و با شناخت از نیازهای بازار ایران و خاورمیانه تاسیس گردیده است. شبکه توزیع و خدمات پس از فروش این شرکت در سراسر کشور حضور فعال داشته و آماده ارائه هرگونه خدمات به همکاران معزز و مشتریان گرامی می باشد. این شرکت باور دا ...
شرکت آریا صنعت آسانسور
شرکت  آریا صنعت آسانسور
این شرکت آمادگی دارد خدمات مشروحه ذیل را به عموم متقاضیان گرامی ارائه نماید: فروش انواع قطعات آسانسور مشاوره ، طراحی ، فروش ، نصب و راه اندازی انواع آسانسور به ارگانهای دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی خدمات سرویس و نگهداری آسانسورهای ادارات دولتی و ساختمانهای خصوصی . بازسازی، نوسازی آسانسورهای قدیمی ...
Artex شرکت شهرام شیمی
Artex شرکت شهرام شیمی
تولید کننده نسل جدید رنگ و پوششهای نوین سطح و آب بند کننده ها و افزودنی بتن. پوشش های تکسچر و کنیتکس های آب پایه (آکریلیک) 1. رنگ های داخل ساختمان آکریلیک با پوشش دهی و کیفیت عالی (براق، نیمه براق، مات) 2. رنگ های نمای ساختمان آب گریز و غبار گریز (خودشور) 3. پوشش های شفاف جهت آب گریز و غبار گریز ...

SecImgSes